Guides

Guide: Psilocybin: Để có một chuyến trip khoẻ mạnh với nấm thức thần

Giới thiệu Nấm psilocybin – được gọi là “nấm kỳ diệu”, “boomers”, hoặc “shrooms” – có tác động mạnh mẽ đến cơ thể và tâm trí khi uống.…