Blog, Psychedelics

Liệu chất thức thần có thể giúp chúng ta hiểu về cái chết?

Rất nhanh sau khi cô ấy hít một hơi entheogen tinh thể – được biết đến như DMT. Danielle Bohmir nhận ra trải nghiệm thức thần này sẽ…